სიახლე
მიმდინარეობს პროექტის განახლება. ბოდიშს გიხდით შესაძლო შეფერხებისთვის (´。• ᵕ •。`) ♡
Authoriation
Password recovery
Do not have an account?
take a simple registration

წესები და პირობები

ტერმინთა განმარტებანი:
"საიტი"- ვებგვერდი http://www.daposte.ge
"მმართველი კომპანია"- ვებგვერდი http://www.daposte.ge-მმართველი კომპანია, შპს "დაპოსტე".
"მომხმარებელი"- ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც სარგებლობს საიტის მომსახურებით, ანთავსებს განცხადებას, ან ეძებს სასურველ ნივთს.
"განცხადება"- ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაცია გასაყიდი ავტოტრანსპორტი, უძრავი ქონება და სხვა ნივთები.


1. შეთანხმების ძირითადი პირობები. 


1.1 მმართველი კომპანია არ არის არცერთი გარიგების ორგანიზატორი, თანამონაწილე, გამყიდველი ან მყიდველი. საიტი არის შუამავალი, რომელიც ეხმარება გამყიდველს და მყიდველს დაუკავშირდნენ ერთმანეთს
1.2 მმართველიკომპანია უზრუნველყოფს განცხადებების განთავსებას ზუსტად შესაბამის განყოფილებაში, რაც მომხმარებელს ეხმარება პროდუქციის ადვილად მოძებნაში
1.3 მმართველ კომპანიას არ ეკუთვნის საიტზე განთავსებული არცერთი პროდუქტი და არფლობს არანაირ დამატებით ინფორმაციას მათი რეალური მდგომარეობის შესახებ
1.4 განცხადებაში მითითებული სატრანსპორტო საშუალების ხარისხი, უსაფრთხოება, კანონიერება და აღწერასთან შესაბამისობა არკონტროლდება მმართველი კომპანიის მიერ
1.5 საიტზე განთავსებული ინფორმაცია ემსახურება მომხმარებლის პროდუქციის რეალიზაციას და კონტაქტის დამყარებას სხვა მომხმარებელთან
1.6 ნებისმიერი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი საიტზე პირად ინფორმაციას ანთავსებს თავისი სურვილით, საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე
1.7 საიტზე ინფორმაციის განთავსებისას ავტორი ეთანხმება, რომ ინფორმაცია იქნება ღია და ნებისმიერ მომხმარებელს შეეძლება მისი ნახვა
1.8 გამომდინარე 1.7 პუნქტიდან მომხმარებელი თავისთავზე იღებს ყველა რისკს დაკავშირებულს ამ ინფორმაციის გავრცელებასთან
1.9 საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას არ აქვს იურიდიული ძალა, მომხმარებელი ვალდებულია ნებისმიერი ფინანსური გარიგების წინ გადაამოწმოს ინფორმაციის სისწორე
1.10 მომხმარებელი უნდა გაეცნოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს. კომპანია უფლებამოსილიაცალმხრივად შეიტანოს ცვლილება და დამატება წესებსა და პირობებში მომხმარებელთათვის წინასწარი შეტყობინების გარეშეამასთანავე, მომხმარებლის მიერ ვებ-გვერდზე სტუმრობა/სარგებლობა ავტომატურად ნიშნავს მომხმარებლის თანხმობას წინამდებარე წესებისა და პირობების მოთხოვნებზე.

2. განცხადების განთავსება 


2.1 მომხმარებელს არ აქვს უფლება საიტზე განათავსოს განცხადება, რომლის შინაარსიც ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას
2.2 გასაყიდი სატრანსპორტო საშუალების შესახებ განცხადების საიტზე განთავსებისთვის აუცილებელია გაიაროთ რეგისტრაცია და დაეთანხმოთ daposte.ge-წესებს
2.3 საიტზე განცხადების დამატების უფლება აქვს ყველა ფიზიკურ და იურიდიულ პირს, გარდა 18 წლამდე ფიზიკური პირებისა
2.4 მომხმარებელი ვალდებულია საიტის ინსტრუქციების მიხედვით განათავსოს სრული ინფორმაცია გასაყიდი ნივთის და შეთანხმების პირობების შესახებამასთან, განცხადებაზე ატვირთული ფოტოები უნდა იყოს მხოლოდ გასაყიდი ნივთის ამსახველი. აკრძალულია განცხადებაში სარეალიზაციო ნივთის ფოტოსაგან განსხვავებული ვიზუალის ატვირთვა (მათ შორის, ატვირთული ფაილი არ უნდა იყოს: კომპანიის ლოგო, სხვა ნივთის ამსახველი ფოტო, ფოტოზე დატანილი ავტორის ვებგვერდის, ტელეფონის ნომრის, პროდუქტის ღირებულების, შეთავაზებული მომსახურებისა თუ სხვა სახის გარეშე ინფორმაციის შემცველი).
2.5 განცხადების განთავსებით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას აქვს განცხადებაში მითითებული ნივთის რეალიზაციის უფლება
2.6 ინდივიდუალური პირისათვის, ვებგერდზე აქტიური განცხადებების ლიმიტიშეადგენს 5 უფასოა ქტიურ განცხადებას, ყოველი დამატებითი აქტიური განცხადების განთავსება ფასიანია. (გარდა იმ დროისთვის არსებული აქციის შეთავაზებისა).
2.7 მომხმარებელს შეუძლია განათავსოს განცხადება სხვადასხვა გასაყიდი ნივთის შესახებ.
 

2.8 განცხადებისგანთავსებისწესები: 
 

2.8.1 იყოს მცდარი, არაზუსტი და არ უნდა შეჰყავდეს შეცდომაში მომხმარებელი
2.8.2 ემსახურებოდეს თაღლითობას, ტყუილს ან ნდობით ბოროტად სარგებლობას
2.8.3 შეიცავდეს ინფორმაციას მოპარული, ან ყალბი პროდუქციის ყიდვა-გაყივდის შესახებ
2.8.4 ეხებოდეს მესამე პირის მატერიალურ და არამატერიალურ საკუთრებას, არ უნდა არღვევდეს მესამე პირის პირად უფლებებს
2.8.5 შეიცავდეს ინფორმაციას, რომელიც შელახავს მესამე პირის ღირსებას ან ბიზნეს რეპუტაციას
2.8.6 შეიცავდეს რელიგიური, ეთნიკური, თუ სხვა სახის უმცირესობათა დისკრიმინაციას
2.8.7 შეიცავდეს მუქარას ვინმეს მიმართ
2.8.8 მოუწოდებდეს კრიმანალური ქმედებისაკენ
2.8.9 უწევდეს მხარდაჭერას, ან პროვოცირებდეს ტერორისტულ და ექსტრემისტულ ქმედებებს
2.8.10 შეიცავდეს პორნოგრაფიულ შინაარსს
2.8.11 შეიცავდეს სარეკლამო ინფორმაციას, აკრძალულია განცხადებაში სხვა ვებგვერდის მითითება.
2.8.12 იყოს საიტზე მანამდე განთავსებული განცხადების დუბლიკატი (აკრძალულია ერთდროულად ერთი და იგივე ნივთის განმეორებით განთავსება).
2.8.13
არღვევდეს რაიმე სხვა გზით საქართველოს მომქმედ კანონმდებლობას
2.9
თუ ნივთი იყიდება აუქციონზე მაშინ აუცილებლად უნდა მიეთითოს აუქციონის ჩატარების თარიღი.
2.10
მომხმარებელს არ შეუძლია გამოიტანოს დასკვნა გარიგების ლეგალურობის შესახებ, გამომდინარე ფაქტიდან, რომ პროდუქცია განთავსებლია საიტზე
2.11 საიტზე მომხმარებლის პროფილის ან/და განცხადების დაბლოკვის ან სხვა შემზღუდავი ხასიათის ზომების მიღების შემთხვევაში, განცხადებაზე არსებული ფასიანი სერვისი უქმდება და მის შეძენაში გადახდილი თანხა არ უბრუნდება მომხმარებელს. ასევე არ ხდება ფასიანი სერვისის გადატანა ერთი განცხადებიდან მეორეზე.
2.12 საიტზე განცხადების დამატების შედეგად სასურველი მიზნის მიღწევის შემთხვევაში, ასევე განცხადების წაშლის ან/და მომხმარებლის პროფილის გაუქმების შემთხვევაში, შეძენილი ფასიანი სერვისის თანხა არ უბრუნდება მომხმარებელს და ასევე არ ხდება გამოუყენებელი ფასიანი სერვისის გადატანა სხვა განცხადებაზე.


3. მმართველი კომპანიის უფლებები და მოვალეობები 
3.1 მმართველი კომპანია არ არის არცერთი შეთანხმების თანამონაწილე და არ არის პასუხისმგებელი არც ერთი მომხმარებლის ქმედებაზე. ყველა მოლაპარაკება დგება უშუალოდ მომხმარებლებს შორის
3.2 მმართველი კომპანია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე
3.4 მმართველი კომპანია ვერ იძლევა იმის გარანტიას, რომ განცხადების განმთავსებელი პირის საიტზე მოცემული მონაცემები დაემთხვევა მის რეალურ მონაცემებს
3.5 ნებისმიერი განცხადება, რომელიც იქნება განთავსებული საიტზე 2.7, 2.8 და 2.9 პუნქტების დარღვევით, წაიშლება და მომხმარებლის სახელი, რომლითაც განათავს და ასეთი განცხადება იქნება დაბლოკილი განცხადების შინაარსიდან გამომდინარე 1 კვირიდან, სამუდამო ბლოკამდე
3.6 2.7 და/ან 2.8 პუნქტის ორჯერ, ან მეტჯერ დარღვევის შემთხვევაში მმართველ კომპანიას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი და IP მისამართი
3.7 მმართველ კომპანიას შეუძლია მომხმარებლის მიერ დადებული განცხადების დამატებით რეკლამირება, აღნიშნული პუნქტი არის კომპანიის უფლება და არ წარმოადგენს მის ვალდებულებას.  
3.8 მმართველი კომპანიას უფლება აქვს შეწყვიტოს ნებისმიერი განცხადების გამოქვეყნება ნებისმიერ დროს
3.9 მმართველი კომპანია არ აგებს პასუხს საიტზე განთავსებული ინფორმაციის დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, ასევე შეტყობინების დაკარგვაზე
3.10 მმართველი კომპანია არ იძლევა გარანტიას საიტის მუდმივაშეუფერხებელ მუშაობაზე
3.11 საიტზე დიდი რაოდენობის განცხადებების განთავსების მიზნით, რამოდენიმე მომხმარებლის რეგისტრაციის შემთხვევაში მმართველ კომპანიას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი
3.12 შეთანხმების დარღვევის შემთხვევაში მმართველ კომპანიას უფლება აქვს დაბლოკოს მომხმარებლის IP მისამართი
3.13 მმართველ კომპანიას შეუძლია შეცვალოს ეს შეთანხმება ყოველგვარი სპეციალური შეტყობინების გარეშე (აღნიშნული ცვლილებები აისახება რეგისტრაციის ფორმაში არსებულსაიტის წესებისგანყოფილებაში). 

4. მომხმარებლის უფლებები და მოვალეობები 

4.1 მომხმარებელს არ აქვს უფლება გადასცეს თავისი მომხმარებლის სახელი და პაროლი მესამე პირს. 
4.2 პირადი მონაცემების გავრცელების შესახებ ნებისმიერი ეჭვის გაჩენის შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია სასწრაფოდ შეცვალოს ისინი
4.3 მომხმარებელს ეკრძალება საიტზე 2.7 პუნქტის განგანსხვავებული განცხადების განთავსება
4.4 მომხმარებელი ვალდებულია დაუყონებლივ აცნობოს მმართველ კომპანიას, ღილაკი "არასწორი განცხადების შეტყობინება"-იმეშვეობით, იმ განცხადებების შესახებ, რომლებიც რაიმე სახით არღვევენ ვებ-გვერდის წესებს, ან ეწინააღმდეგებიან საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას (ასეთის აღმოჩენის შემთხვევაში). 
4.5 მომხმარებელს ეკრძალება განცხადებაში ნებისმიერი სახის რეკლამირება, ან სხვა საიტის ბმულის მითითება
4.6 მომხმარებელი ვალდებულია იმოქმედოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და საიტის წესების შესაბამისად და აგოს პასუხი საიტზე თავის ქმედებებზე საქართველოს კანონმდებლობით
4.7 თუ მომხმარებელს უჩნდება რაიმე სახის პრეტენზია ან გაუგებრობა სხვა მომხმარებლის მიმართ, იგი წარადგენს თავის პრეტენზიას უშუალოდ მომხმარებელთან (რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია), 
მმართველი კომპანიისგან დამოუკიდებლად. იგი ათავისუფლებს მმართველ კომპანიას (ასევე მის ნებისმიერ თანამშრომელს) ყოველგვარი მოთხოვნებისგან
მათ შორის: ზარალის კომპენსაციისგან, ხარჯების ანაზღაურებისგან და ნებისმიერი დანახარჯის ანაზღაურებისგან დაკავშირებული საიტის მეშვეობით შემდგარ შეთანხმებასთან
4.8 საიტის გამოყენება მომხმარებელს შეუძლია ყოველგვარი გარანტიის გარეშე, და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
4.9 მომხმარებელი იღებს სრულ პასუხისმგებლობას საიტზე განთავსებული ინფორმაციის შესახებ, საიტი მას აძლევს საშუალებას მიაწოდოს ინფორმაცია სხვა მომხმარებლებს
4.10 მომხმარებელი აცხადებს და ადასტურებს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია/მომსახურეობა სრულ შესაბამისობაშიაპროდუქციის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსით“, „რეკლამის შესახებსაქართველოს კანონისა და ამ სფეროში მოქმედ სხვა საკანონმდებლო ნორმებთან მიმართებაში.
4.11 მომხმარებელი ასევე აცხადებს და ადასტურებს, რომ მის მიერ განსათავსებელ პროდუქციაზე/მომსახურეობაზე მიწოდებული ინფორმაციითა და სარეკლამო მასალით ან/და მისი შექმნით არ დაირღვევა მესამე პირების საავტორო უფლება.
4.12 ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მოთხოვნისთანავე დაუყოვნებლივ გააუქმებს შესაბამის განაცხადს ან/და არ ექნება პრეტენზია შპსდაპოსტეს“ მიერ ამგვარი განცხადების გაუქმების თაობაზე, თუ გამოვლინდა შეუსაბამობა მომხამრებლის მიერ განცხადებულ გარანტიებსა და შპს „დაპოსტეს“ონლაინ პორტალზე რეგისტრირებულ განცხადებებს შორის.
4.13 მომხმარებელი ასევე თანახმაა, სრულად აანაზღაუროს წინამდებარე განცხადებების შეუსაბამობის შედეგად შპს "დაპოსტე"-სათვისმიყენებული ზიანი და დაკისრებული ჯარიმები.
4.14 მომხმარებელი უფლება მოსილია, კომპანიას მიმართოს წერილობითი ფორმით და მოითხოვოს პირად ბალანსზე არსებული დადებითი ნაშთის უკან დაბრუნება/განაღდება. თანხის უკან დაბრუნება განხორციელდება ამგვარი მიმართვიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში და იმგვარად, რომ კომპანია უფლებამოსილია, დააკავოს დასაბრუნებელი თანხის 20% (ათი პროცენტი) პირგასამტეხლოს სახით
4.15 მომხმარებელი ვალდებულია გაითვალისწინოს, რომ თუ პირად ბალანსზე თანხის ჩარიცხვიდან/შეტანიდან უკანასკნელი 24 (ოცდაოთხი) თვის განმავლობაში არ განხორციელდა მისი გამოყენება, კომპანია უფლებამოსილია, გაანულოს მომხმარებლის პირად ბალანსზე არსებული ნაშთი იმ გვარად, რომ ჩამოჭრილი თანხა ჩაითვლება პირგასამტეხლოდ
4.16 მომხმარებელს არ აქვს უფლება მოითხოვოს იმ ვირტუალური თანხის განაღდება/გადარიცხვა, რაც შპს "დაპოსტეს"-სგან დაერიცხა "საიტის" პირად ბალანსზე გარკვეული აქციის ფარგლებში. (ვაუჩერი/ბონუსი)
4.17 თუ მომხმარებლის მიერ განხორიციელებული ბოლო ჩარიცხვიდან 2 წლის განმავლობაში არ მოხდა მომხმარებლის მიერ ჩარიცხული თანხის გამოყენება, ბალანსინულდება.

5. რეგისტრაციის წესები: 

5.1 მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს რეალური მონაცემები, საკონტაქტო ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სქესი, მდებარეობა და დაბადების წელი
5.2 რეგისტრაციის დროს აკრძალულია სხვა პიროვნების მონაცემების მითითება
5.3 მომხმარებლის სახელი აუცილებლად უნდა იყოს მის მფლობელობაში არსებული აქტიური ელ. ფოსტის მისამართი. მომხმარებლის სახელი და პაროლი შეიძლება შეიცავდეს ლათინურ სიმბოლოებს (A-Z), ციფრებს (0-9) და სიმბოლოებს.
5.4 აკრძალულია მომხმარებლის სახელში ნებისმიერი სახის შეურაცხმყოფელი ფრაზის მითითება.